WELCOME TO THPT BINH GIANG
VIDEO - CLIP

Lễ kỷ niệm 50 năm

...

Ngày hội Gia đình Khóa 92-95 THPT Bình Giang

...

20 Năm Hội Đồng Môn 1978 - THPT KẺ SẶT 2016

THỐNG KÊ TRUY CÂP


Trang chủ >> Tin tức >> HỖ TRỢ ĐỔI MỚI >> Chi tiết

Kế hoạch Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tổ chức và quản lý các hoạt động qua mạng

Ngày đăng: 12/28/2016 9:16:33 AM

 

UBND QUẬN HẢI AN

T       TRƯỜNG THCS ĐẰNG HẢI

Số: 180/ KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đằng Hải, ngày  17 tháng 9 năm 2016

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tổ chức và quản lý các hoạt động qua mạng

Thực hiện công văn số 5555/BGD ĐT - GDTrH, ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công văn số 1002/SGD ĐT – TrH ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục Hải Phòng; công văn số 999/SGD ĐT – TrH ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục Hải Phòng; công văn số    /GD - THCS của Phòng Giáo dục Hải An về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn.       

Nhà trường xây dựng kế hoạch và hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn và tham gia diễn đàn trên trường học kết nối như sau

I. Mục đích

1. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường, tập trung vào thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

2. Giúp cho giáo viên bước đầu biết chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh; sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học theo chủ đề nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; làm quen với hình thức bồi dưỡng, học tập và sinh hoạt chuyên môn qua mạng tại Wepsite http://truonghọc kết nối.vn/; tạo tiền đề tích cực cho việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

II. Yêu cầu

                1. Việc xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học, các chủ đề tích hợp, liên môn và kế hoạch dạy học bộ môn phải đảm bảo thực hiện đầy đủ mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh; kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, xét thi đua cuối năm;

2. Việc sinh hoạt chuyên môn và tham gia diễn đàn trên mạng phải được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Mỗi tổ chuyên môn phải xây dựng được tối thiểu 03 chủ đề dạy học/học kì; tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm và nộp kết quả về chuyên môn nhóm trưởng đăng tải lên diễn đàn:

 truong học  kết nối.Tổ trưởng chuyên môn phê duyệt trước khi đăng tải.

III. Nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG

1. Xây dựng chủ đề dạy học

Thay cho việc dạy học đang được thực hiện theo từng bài/tiết trong sách giáo khoa như hiện nay, các tổ chuyên môn căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa hiện hành để họp nhằm lựa chọn nội dung để xây dựng các chủ đề dạy học phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong điều kiện thực tế của nhà trường. Trên cơ sở rà soát chuẩn kiến

thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành và các hoạt động học dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, xác định các năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho học sinh trong mỗi chủ đề đã xây dựng.

2. Biên soạn câu hỏi/bài tập

Với mỗi chủ đề đã xây dựng, xác định và mô tả 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của mỗi loại câu hỏi/bài tập có thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong dạy học. Trên cơ sở đó, biên soạn các câu hỏi/bài tập cụ thể theo các mức độ yêu cầu đã mô tả để sử dụng trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chủ đề đã xây dựng.

Các tổ chuyên môn, giáo viên áp dụng quy trình biên soạn câu hỏi khi ra đề kiểm tra phải áp dụng KTĐG theo định hướng phát triển năng lực của học sinh cho các chủ đề trong chương trình.

3. Thiết kế tiến trình dạy học

Tiến trình dạy học chủ đề được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh để có thể thực hiện ở trên lớp, mỗi tiết học trên lớp có thể chỉ thực hiện một số hoạt động trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ thuật dạy học được sử dụng. Các câu hỏi/bài tập đã biên soạn được sử dụng để luyện tập, kiểm tra, đánh giá trong tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng.

4. Tổ chức thực hiện dạy học và dự giờ

                Trên cơ sở các chủ đề dạy học đã được xây dựng, tổ chuyên môn phân công giáo viên thực hiện bài học để dự giờ, phân tích và rút kinh nghiệm về giờ dạy. Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học của học sinh thông qua thực hiện các nhiệm vụ học tập với yêu cầu như sau:

- Nhiệm vụ học tập cho học sinh: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với khả năng của học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng thú nhận thức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ quên".

- Báo cáo và thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập và kĩ

 thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lí.

 - Kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh: nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của học sinh; chuẩn hóa các kiến thức mà học sinh đã học được thông qua hoạt động.

Mỗi chủ đề được thực hiện ở nhiều tiết học nên một nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở nhiều tiết học. Vì thế, trong một tiết học có thể chỉ thực hiện một số bước trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ thuật dạy học được sử dụng. Khi dự một giờ dạy, giáo viên cần phải đặt nó trong toàn bộ tiến trình dạy học của chủ đề đã thiết kế. Cần tổ chức ghi hình các giờ dạy để sử dụng khi phân tích bài học.

Việc phân tích bài học có thể được căn cứ vào các tiêu chí cụ thể như sau:

Nội dung

Tiêu chí

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.

3. Hoạt động của học sinh

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

 

IV. Tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng Internet

1. Đối với nhà trường:

Cử đồng chí Phạm Đình Phước ( GV tin đã tập huấn ở Sở giáo dục ) quản trị hệ thống, cấp tài khoản và hướng dẫnGV, Hs tham gia các hoạt động chuyên môn trên hệ thống.

Ban giám hiệu chỉ đạo các tổ sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện các chuyên đề, tiến trình dạy học và phương pháp dạy học, tổ chức dạy học.

2. Đối với tổ/ nhóm chuyên môn

Tổ trưởng, nhóm trưởng chỉ đạo các thành viên tham gia các khoá học /Bài học/ chuyên đề trực tiếp qua mạng:

+ Đăng kí tham gia các khoá học /Bài học/ chuyên đề và yêu cầu các thành viên tham gia tạo thành 01 nhóm SHCM trên hệ thống.

+ Tổ chức thảo luận trong tổ/ nhóm chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong khóa học /bài học/ chuyên đề; thống nhất các ý kiến  và hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ /nhóm.

+ Mỗi tổ nhóm chuyên môn , GV tham gia “Trường học kết nối” đưa 02 sản phẩm lên diễn đàn ( 01 đề KT, 01 chuyên đề dạy học) trước ngày 15 tháng 10 năm 2015.

3. Đối với Giáo viên:

Là người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong khoá học /bài học/ chuyên đề.Được ttham khảo các tài liệu điện tử trên mạng và các tài liệu truyền thống, trao đổi tài liệu và trao đổi với cá thành viên trong nhómvới giảng viên, ban tổ chức về những vấn đề liên quan.

          IV. Chế độ thông tin báo cáo cho Ban giám hiệu:

Các tổ chuyên môn lập kế hoạch sinh hoạt chủ đề (tối thiểu 2 chủ đề/học kỳ) nộp lên đồng chí Phó hiệu trưởng vào đầu mỗi học kỳ, bài dạy phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện.

Trên đây là kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, yêu cầu các Tổ chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                          TM. BAN GIÁM HIỆU

- Phòng Giáo dục ( báo cáo );                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ CM thực hiện;
- Website trường;                                                                                                       (Đã ký) 
- Lưu: VT.