WELCOME TO THPT BINH GIANG
VIDEO - CLIP

Lễ kỷ niệm 50 năm

...

Ngày hội Gia đình Khóa 92-95 THPT Bình Giang

...

20 Năm Hội Đồng Môn 1978 - THPT KẺ SẶT 2016

THỐNG KÊ TRUY CÂP


Trang chủ >> Tin tức >> CÁC LOẠI KẾ HOẠCH >> Chi tiết

KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN KHỐI 6,7,8,10,11 NĂM HỌC 2012 – 2013

Ngày đăng: 12/28/2016 8:56:05 AM

 

 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH THỰC HÀNH SÀI GÒN                               Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 9 tháng 3 năm 2013

 

KẾ HOẠCH  THI  HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN KHỐI 6,7,8,10,11

NĂM HỌC  2012 – 2013

–¶&¶—

 

Nhằm phát hiện học sinh giỏi bộ môn, tạo nguồn cho công tác tuyển chọn và bồi dưỡng Đội tuyển học sinh dự thi Học sinh Giỏi các cấp ,  trường Trung học Thực Hành Sài Gòn đề ra kế hoạch THI HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN năm học 2012 - 2013 dành cho học sinh khối 6,7,8,10 và 11  như sau :

 

1.      ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

+   Học sinh khối 6,7,8,10,11 trường TH THỰC HÀNH SÀI GÒN.

+   Học lực học kỳ I: Khá – Giỏi

+   Môn đăng ký dự thi phải xếp loại Giỏi TB >= 8,0  căn cứ  theo điểm TB HKI

                        Môn tin  học của khối 7,8 chỉ yêu cầu học lực đạt Khá – Giỏi.

            + Mỗi học sinh đăng ký dự thi không quá 3 môn.

Học sinh tự chịu trách nhiệm về điều kiện đăng ký dự thi, nếu đăng ký không đúng với quy định sẽ không được công nhận kết quả bài thi.

+          Học sinh đăng ký  dự thi theo đơn vị lớp  ( theo mẫu)

 Nhận mẫu đăng  ký từ thứ ba 12/3/2013

 Hạn chót nộp danh sách tiết SHCN ngày 16/3/2013

 

2.      NỘI DUNG THI:

 Chương trình bộ môn đang học trong năm 2012 – 2013 (Tính đến ngày thi)

Môn tin học khối 8 thi tạo bảng tính bằng phần mềm Microsoft Office Excel

 

3.      HÌNH THỨC THI :

Tự luận, học sinh làm trên giấy thi của nhà trường.

Môn tin học thực hiện bài thi trên máy tính.

 

4.      LỊCH THI (DỰ KIẾN)

       Lưu ý : Lịch thi  có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng học sinh đăng ký dự thi

KHỐI 6

Thứ

Ngày

Giờ

Môn

Thời gian làm bài

HAI

25/3/2013

7g30 – 9g30

NGỮ VĂN

120’

10g00 – 11g00

SINH HỌC

60’

10g00 – 11g00

GDCD

60’

27/3/2013

7g30 – 9g30

TOÁN

120’

10g00 – 11g00

ĐỊA LÝ

60’

10g00 – 11g00

LỊCH SỬ

60’

SÁU

29/3/2013

7g30 – 8g30

NGOẠI NGỮ

60’

9g00 – 10g00

VẬT LÝ

60’

 

KHỐI 7

Thứ

Ngày

Giờ

Môn

Thời gian làm bài

BA

26/3/2013

7g30 – 9g30

NGỮ VĂN

120’

10g00 – 11g00

SINH HỌC

60’

10g00 – 11g00

GDCD

60’

NĂM

28/3/2013

7g30 – 9g30

TOÁN

120’

10g00 – 11g00

ĐỊA LÝ

60’

10g00 – 11g00

LỊCH SỬ

60’

SÁU

29/3/2013

7g30 – 9g00

TIN HỌC

90’

BẢY

30/3/2013

7g30 – 8g30

NGOẠI NGỮ

60’

9g00 – 10g00

VẬT LÝ

60’

 

KHỐI 8

Thứ

Ngày

Giờ

Môn

Thời gian làm bài

HAI

25/3/2013

7g30 – 9g30

NGỮ VĂN

120’

10g00 – 11g00

SINH HỌC

60’

10g00 – 11g00

GDCD

60’

27/3/2013

7g30 – 9g30

TOÁN

120’

10g00 – 11g00

ĐỊA LÝ

60’

10g00 – 11g00

LỊCH SỬ

60’

SÁU

29/3/2013

7g30 – 8g30

NGOẠI NGỮ

60’

9g30 – 11g00

HÓA HỌC

90’

9g30 – 11g00

VẬT LÝ

90’

BẢY

30/3/2012

7g30 – 9g00

TIN HỌC

90’

 

KHỐI 10 , 11

Thứ

Ngày

Giờ

Môn

Thời gian làm bài

HAI

25/3/2013

13g00 – 15g30

NGỮ VĂN

150’

16g00 – 17g30

VẬT LÝ

90’

BA

26/3/2013

13g00 – 15g30

TOÁN

150’

16g00 – 17g30

HÓA HỌC

90’

27/3/2013

13g00 – 14g30

ANH VĂN

90’

15g00 – 16g30

SINH HỌC

90’

NĂM

28/3/2013

13g30 – 14g30

TIN HỌC

90’

15g00 – 16g30

LỊCH SỬ

90’

15g00 – 16g30

ĐỊA LÝ

90’

 

HỌC SINH CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI TRƯỚC GIỜ THI 20 PHÚT

§  21/3/2013       Niêm yết danh sách phòng thi.

§  11/4/2013        Công bố danh sách học sinh được chọn vào lớp bồi dưỡng HSG.

và danh sách học sinh được công nhận Giỏi bộ môn.

 

5.      PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

a.      TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN : Phaân coâng giaùo vieân thực hiện

o   Ra ñeà thi vaø ñaùp aùn thang ñieåm 20.

o   In sao ñeà (noäp bì ñöïng ñeà thi ,đáp án tröôùc buoåi thi ít nhaát 2 ngaøy)

o   Noäp danh saùch giaùo vieân coi thi cho BGH (sau khi coù soá löôïng phoøng thi)

o   Chaám baøi, thoáng nhaát ñieåm soá tuyeån choïn đội tuyển HSG và điểm số công nhận HSG bộ môn cấp trường với điểm bài thi phải đạt từ 10 điểm trở lên theo thang điểm 20.

o   Baùo caùo keát quaû baøi thi vaø  danh saùch hoïc sinh ñöôïc tuyển chọn (9/4/2013)

b.      TỔ TRƯỞNG VĂN PHÒNG:  phaân coâng nhaân söï thöïc hieän

o   11 và 12/3/2013        Taïo maãu vaø gôûi  maãu ñaêng kyù ñeán GVCN các khối 6,7,8,10,11

o   16/3/2013                 Phaân coâng nhaân söï thu phieáu ñaêng kyù theo ñôn vò lôùp .

o   18,19 /3/2013           Toång hôïp soá lieäu  vaø laäp danh saùch HS döï thi theo töøng boä moân baùo  caùo BGH & thông báo  toå tröôûng chuyeân moân.

o   21/3/2013                 Nieâm yeát danh saùch phoøng thi.

o   25-30/ 3/2013           Phaân coâng nhaân sự hoã trôï coâng taùc toå chöùc kieåm tra.

o   1/4 - 6/4/2013           Phân công nhân sự hỗ trợ công tác ráp phách, nhập điểm.

o   9/4/2013                  Lập danh sách học sinh được công nhận HSG bộ môn.

o   11/4/2013                Công bố kết quả thi HSG cấp trường.

                                                                                         Ngày 9  tháng 3 năm 2013

                                                                                              KT .HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG