WELCOME TO THPT BINH GIANG
VIDEO - CLIP

Lễ kỷ niệm 50 năm

...

Ngày hội Gia đình Khóa 92-95 THPT Bình Giang

...

20 Năm Hội Đồng Môn 1978 - THPT KẺ SẶT 2016

THỐNG KÊ TRUY CÂP


Trang chủ >> Tin tức >> CÔNG VĂN ĐI >> Chi tiết

Tờ trình

Ngày đăng: 11/22/2016 2:45:43 PM

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT BÌNH GIANG

 

 

Số:....../TTr-THPTBG

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Bình Giang, ngày..... tháng...... năm 2013

 

TỜ TRÌNH

V/v: Sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử

 

           Kính gửi:  - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương.

                     -  Phòng GDTrH - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương.

- Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ Công văn số 11167/BGDĐT-GDTrH ngày 05/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh trung học và sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm.

- Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ Công văn số 6756/BGDĐT-VP ngày 11/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm trong nhà trường.

- Căn cứ Công văn số 670/SGDĐT-GDTrH ngày 18/10/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc triển khai sổ liên lạc điện tử.

- Căn cứ Công văn số 1233/SGDĐT-GDTrH ngày 18/10/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc Sử dụng phần mềm quản lý điểm.

- Căn cứ vào điều kiện, khả năng của nhà trường và của giáo viên.

Trường THPT Bình Giang làm Tờ trình đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng GDTrH cho phép trường THPT Bình Giang được sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm điện tử. Cụ thể như sau:

- Trường THPT Bình Giang đã triển khai sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử tại địa chỉ binhgiang.edu.vn từ năm học 2011 - 2012.

- Các quy định của nhà trường trong việc sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử (Có kèm theo các Quy định sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử của trường THPT Bình Giang).

Vậy trường THPT Bình Giang kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng GDTrH cho phép trường THPT Bình Giang tiếp tục được sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử từ năm học 2013 – 2014 và các năm học tiếp theo.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn !

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;

- Phòng GDTrH

- Lưu tại trường.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

                            Vũ Anh Dũng

 

 

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT BÌNH GIANG

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

QUY ĐỊNH

"V/v sử dụng phần mềm quản lý điểm của trường THPT Bình Giang"

(Ban hành theo Quyết định số......../QĐ-THPTGL ngày 15/8/2012

của Hiệu trưởng trường THPT Bình Giang)

 

 
 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng.

Văn bản này quy định về việc thống nhất sử dụng phầm mềm quản lý điểm của trường THPT Bình Giang.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG

Điều 2: Trách nhiệm chung của các thành viên tham gia sử dụng phần mềm quản lý điểm.

1. Quản lý tài khoản sử dụng, thường xuyên thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật dữ liệu.

2. Có trách nhiệm sử dụng Sổ điểm cá nhân, Sổ gọi tên và ghi điểm (được in vào đầu các năm học theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Sổ gọi tên và ghi điểm được in từ phần mềm (in vào cuối năm học) và các loại hồ sơ, sổ sách khác theo quy định.

3. Không nhờ người khác thực hiện thay nhiệm vụ của mình trong quá trình tham gia sử dụng phần mềm quản lý điểm.

Điều 3: Hiệu trưởng trường THPT Bình Giang.

1. Tổ chức tập huấn và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường tham gia sử dụng, khai thác phầm mềm quản lý điểm.

2. Phân công, giao nhiệm vụ cho các bộ phận tham gia sử dụng phần mềm quản lý điểm.

3. Quản lý tất cả các tài khoản sử dụng, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo mật tài khoản.

4. Quyết định thời điểm khoá, mở sổ điểm và quy định cách thức, thủ tục cập nhật dữ liệu trong phần mềm quản lý điểm.

5. Kiểm tra việc thực hiện quy định về cập nhật dữ liệu của phần mềm quản lý điểm.

6. Quyết định về việc cập nhật các phiên bản mới của phần mềm quản lý điểm khi có các văn bản mới hoặc tuỳ theo tình hình thực tế của nhà trường.

7. Xét duyệt danh sách học sinh được lên lớp, không được lên lớp, danh hiệu thi đua, phải kiểm tra lại các môn học, rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè. Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh trong các loại Sổ gọi tên và ghi điểm sau khi giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm đã hoàn thành xong điểm số, xếp loại học sinh.

Điều 4: Văn phòng và Ban cơ sở vật chất.

1. Tham mưu lãnh đạo nhà trường trang bị các điều kiện vật chất phục vụ cho hoạt động của phần mềm quản lý điểm.

2. Duy trì hệ thống máy tính của nhà trường hoạt động ổn định. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ giáo viên, nhân viên sử dụng mạng Internet tại trường để phục vụ cho hoạt động của phần mềm quản lý điểm.

3. In ấn các loại sổ sách: Sổ điểm cá nhân, Sổ gọi tên và ghi điểm, các loại sổ sách khác do hiệu trưởng nhà trường quyết định tuỳ theo tình hình thực tế của nhà trường.

Điều 5: Ban quản trị phần mềm quản lý điểm.

1. Đảm bảo hệ thống phần mềm quản lý điểm hoạt động ổn định. Tham gia kịp thời với công ty sản xuất khi thấy ứng dụng phần mềm chưa phù hợp với nhà trường, cập nhật kịp thời phiên bản mới của phần mềm quản lý điểm khi có quyết định của nhà trường.

2. Hướng dẫn cán bộ giáo viên, nhân viên sử dụng phần mềm quản lý điểm.

3. Cập nhật dữ liệu hồ sơ học sinh và giáo viên vào đầu mỗi năm học hoặc có sự thay đổi theo phân công của hiệu trưởng.

4. Quản lý và bảo mật phần quản trị hệ thống, thường xuyên sao lưu dữ liệu, phòng chống virus.

5. Phần quyền sử dụng phần mềm quản lý điểm theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo phân công của hiệu trưởng.

6. Khoá, mở các chức năng trong phần mềm quản lý điểm đúng thời điểm khi có quyết định của hiệu trưởng.

7. Kiểm tra tính chính xác kết quả thống kê, kết quả đánh giá xếp loại học sinh, hồ sơ học sinh,... trong phần mềm quản lý điểm.

8. Báo cáo cho Ban giám hiệu chính xác các thông tin về tiến độ vào điểm, đánh giá chất lượng học sinh, thống kê báo cáo,... theo đúng định kỳ.

9. Thực hiện chức năng đánh giá, xếp loại học sinh vào cuối kỳ, cuối năm học bằng phần mềm quản lý điểm.

Điều 6: Giáo viên chủ nhiệm.

1. Cung cấp thông tin cho phần dữ liệu hồ sơ học sinh. Kiểm tra các thông tin đó trong phần mềm quản lý điểm sau khi Ban quản trị đã hoàn thành phần nhập dữ liệu ban đầu.

2. Cập nhật phần kiểm diện của học sinh một cách thường xuyên, theo đúng quy định.

3. Cập nhật xếp loại hạnh kiểm của học sinh lớp chủ nhiệm vào cuối học kỳ, cuối năm học.

4. Kiểm tra tính chính xác chức năng tính điểm trung bình các môn học từng học kỳ, cả năm học.

5. Kiểm tra tính chính xác danh sách học sinh được lên lớp, không được lên lớp, học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, học sinh phải kiểm tra lại các môn học, học sinh phải rèn luyện trong kỳ nghỉ hè,... trong phần mềm quản lý điểm và đề nghị xét duyệt với hiệu trưởng.

6. Kiểm tra và ký xác nhận phần kiểm diện và tổng hợp đánh giá, xếp loại của lớp chủ nhiệm trên Sổ gọi tên và ghi điểm được in từ phần mềm vào cuối học kỳ và năm học.

Điều 7: Giáo viên bộ môn.

1. Thực hiện chức năng nhập, chép điểm số của học sinh lớp mình giảng dạy:

a. Nhập điểm số vào phần mềm phần mềm quản lý điểm ngay sau khi có điểm số vào số điểm cá nhân.

b. Chép điểm số các bài kiểm tra tập trung do nhà trường tổ chức từ phần mềm quản lý điểm vào số điểm cá nhân, và thông báo cho học sinh lớp giảng dạy.

2. Kiểm tra tính chính xác chức năng tính điểm trung bình môn học theo học kỳ, cả năm của học sinh lớp mình giảng dạy.

3. Kiểm tra và ký xác nhận điểm số môn mình giảng dạy trên Sổ gọi tên và ghi điểm. Sổ gọi tên và ghi điểm được in từ phần mềm vào cuối học kỳ và năm học.

Chương III

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 8: Quản lý nhập dữ liệu.

1. Nhập dữ liệu theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo phân công của hiệu trưởng nhà trường được quy định ở chương II.

2. Người nhập dữ liệu phải nhập đủ thông tin và chính xác. Dữ liệu sẽ không sửa chữa được sau khi thoát khỏi phần mềm quản lý điểm.

3. Các dữ liệu cần sửa chữa do nhập sai phải được sự đồng ý của hiệu trường, và được lập biên bản sửa chữa dữ liệu với sự chứng kiến của hiệu trưởng, đại diện Ban quản trị và người đề nghị sửa đổi dữ liệu.

Điều 9: Các loại hồ sơ, sổ sách.

1. Số điểm cá nhân:

a. Nhà trường in Sổ điểm cá nhân cho giáo viên bộ môn vào đầu năm học.

b. Giáo viên bộ môn có trách nhiệm sử dụng Sổ điểm cá nhân theo đúng quy định.

2. Sổ gọi tên và ghi điểm:

a. Nhà trường in cho các lớp Sổ gọi tên và ghi điểm theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định vào đầu năm học.

b. Giáo viên có trách nhiệm sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm ở chương II.

3. Sổ gọi tên và ghi điểm được in từ phần mềm:

a. Sổ gọi tên và ghi điểm được in từ phần mềm quản lý điểm cho các lớp vào cuối năm học.

b. Giáo viên có trách nhiệm sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm được quy định ở chương II..

Điều 10: Lưu trữ dữ liệu.

1. Dữ liệu phải được lưu trữ dự phòng một cách thường xuyên, an toàn và bảo mật.

2. Kết thúc năm học nhà trường lưu giữ các loại hồ sơ, sổ sách như: Sổ gọi tên và ghi điểm viết; Sổ gọi tên và ghi điểm được in từ phần mềm; Sổ điểm cá nhân; các biên bản đề nghị sửa chữa dữ liệu.

3. Các dữ liệu lưu trữ được bảo quản theo đúng quy định lưu trữ hồ sơ.

Điều 11: Thanh kiểm tra.

1. Ban giám hiệu thường xuyên tổ chức kiểm tra dữ liệu cũng như việc nhập dữ liệu trong việc sử dụng phần mềm quản lý điểm.

2. Nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn thanh tra viên kiểm tra trực tiếp trên phần mềm quản lý điểm và các loại hồ sơ, sổ sách liên quan khi có yêu cầu của đoàn thanh, kiểm tra cấp trên.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 12: Trách nhiệm của các thành viên tham gia sử dụng phần mềm quản lý điểm.

Các thành viên tham gia sử dụng phần mềm quản lý điểm có trách nhiệm thi hành theo đúng nhiệm vụ, chức trách được quy định ở trên.

Điều 13: Trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THPT Bình Giang.

1. Tổ chức thực hiện việc sử dụng phần mềm quản lý điểm theo đúng quy định này.

2. Quyết định xử lý theo thẩm quyền, đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm: Quyết định khen thưởng theo thẩm quyền, đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện quy định này.

Điều 14: Điều khoản thi hành.

Quy định này áp dụng cho việc sử dụng phần mềm quản lý điểm tại trường THPT Bình Giang từ năm học 2012 - 2013.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                            Vũ Anh Dũng